» Bảng thống kê chu kỳ giải đặc biệt

Thống kê chu kỳ loto 2 số giải biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 12-05-2023 (84102) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 12 ngày 58 ngày
Đầu 1 ra ngày 19-05-2023 (22317) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 5 ngày 57 ngày
Đầu 2 ra ngày 01-05-2023 (61820) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 23 ngày 53 ngày
Đầu 3 ra ngày 18-05-2023 (22632) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 6 ngày 54 ngày
Đầu 4 ra ngày 17-05-2023 (67949) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 7 ngày 66 ngày
Đầu 5 ra ngày 22-05-2023 (32754) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 2 ngày 40 ngày
Đầu 6 ra ngày 24-05-2023 (19966) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 0 ngày 52 ngày
Đầu 7 ra ngày 23-05-2023 (95972) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 1 ngày 41 ngày
Đầu 8 ra ngày 08-05-2023 (44481) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 16 ngày 54 ngày
Đầu 9 ra ngày 21-05-2023 (45297) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 3 ngày 46 ngày
2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ cuốiMax gan
Đầu 0 ra ngày 07-05-2023 (88060) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 17 ngày 46 ngày
Đầu 1 ra ngày 16-05-2023 (19031) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 8 ngày 58 ngày
Đầu 2 ra ngày 23-05-2023 (95972) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 1 ngày 54 ngày
Đầu 3 ra ngày 14-05-2023 (67753) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 10 ngày 60 ngày
Đầu 4 ra ngày 22-05-2023 (32754) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 2 ngày 51 ngày
Đầu 5 ra ngày 02-05-2023 (00865) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 22 ngày 45 ngày
Đầu 6 ra ngày 24-05-2023 (19966) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 0 ngày 42 ngày
Đầu 7 ra ngày 21-05-2023 (45297) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 3 ngày 44 ngày
Đầu 8 ra ngày 04-05-2023 (81918) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 20 ngày 40 ngày
Đầu 9 ra ngày 17-05-2023 (67949) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 7 ngày 41 ngày
3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổngMax gan
Đầu 0 ra ngày 09-05-2023 (58546) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 15 ngày 42 ngày
Đầu 1 ra ngày 15-05-2023 (90956) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 9 ngày 63 ngày
Đầu 2 ra ngày 24-05-2023 (19966) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 0 ngày 52 ngày
Đầu 3 ra ngày 17-05-2023 (67949) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 7 ngày 67 ngày
Đầu 4 ra ngày 16-05-2023 (19031) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 8 ngày 45 ngày
Đầu 5 ra ngày 18-05-2023 (22632) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 6 ngày 43 ngày
Đầu 6 ra ngày 21-05-2023 (45297) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 3 ngày 62 ngày
Đầu 7 ra ngày 20-05-2023 (70452) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 4 ngày 52 ngày
Đầu 8 ra ngày 19-05-2023 (22317) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 5 ngày 44 ngày
Đầu 9 ra ngày 23-05-2023 (95972) đến 2023-05-25 vẫn chưa ra là 1 ngày 45 ngày
Bình luận